Валутна търговия

Най-големият пазар в света е валутният - нарича се за кратко Forex, което е съкращение от Foreign Exchange Market. През 2016 година по литературни данни обемът на дневната търговия е около 6 трилиона долара. Позиции на този пазар имат всякакви хора и компании - от физически лица до големи институционални трейдъри, инвестиционни банки и кой ли още не. Този международен пазар не се регулира от централен орган, а с бума на интернет, мобилните комуникации и други информационни технологии обемът на търговията нарастна още повече. Това е пазар в истинския смисъл на думата - няма регулации, ограничения, наредби и параграфи. Ликвидността на този пазар е наистина огромна - още през 2004 - 2005 година някои инвестиционни посредници в България предлагаха търговия на марж-ин на Forex - пазара, нещо, което тогава никой не можеше да си позволи при търговията на Българската Фондова Борса. Доходността, която се реализира на валутния пазар, може да бъде много висока, но същевременно и рисковете са много големи - могат да се отбележат и много големи загуби.

Преди 15 - 20 години валучният пазар беше запазена територия за инвестиционните банки. Днес обаче много физически лица също се опитват да търгуват там и да реализират някаква доходност - да печелят (но понякога губят) пари, залагайки на движението на една валута спрямо друга. Все повече инвестиционни посредници предлагат Форекс като основна част от дейността си. Както стана въпрос по-горе, на този пазар се предлага най-често търговия на марж-ин и продажби на късо. Какво представлява това? При марж-ин търговията посредникът закупува валута (или акции) за своя сметка, а трейдърът заплаща само реализирната загуба, или разполага с реализирната печалба. Някои посредници предлагат марж-ин търговия дори в съотношение 1000:1 - т.е. реално търгувате със сума от 1 000 000 долара, евро или друга валута, а заплащате участвате само с 1000 валутни единици собствени средства. Обикновено при натрупани загуби над тази сума посредникът се обажда на трейдъра и изисква внасяне на още средства в сметката. При продажбите на късо (къси продажби, къси позиции) може да се реализира печалба при спадащ цена на актива, стига, разбира се, да сте сигурни че цената ще спадне за определен период от време. Как се случва това на практика? Първоначално посредникът ви отпуска като кредит акции, валута или друг актив. След това вие продавате актива и вземате пари в брой; след определен период от време, когато цената на актива вече е по-ниска, купувате отново същия актив в същото количество, което сте взели под формата на кредит от посредника. Само че поради по-ниската цена вече го закупувате за по-малко пари! Разликата в цената остава при вас под формата на печалба, а активът се връща в същото количество при кредитора.

Мотивацията    Информация за Пирин    Сеул    Д-р Салиф Ариф    Ортодонтия    Орална хирургия    Ендодонтия    Дубай

По отношение на данъчното облагане - българското законодателство е изключително прогресивно и не облага с данъци сделките с финансови инструменти. Това важи за облагането с данъци на физическите лица. Само че Forex - сделките не са сделки с финансови инструменти, а с валути и по този начин се налага да бъдат облагани с данъци. Масово българските участници на този пазар декларират сделките си с валути като доходи на лица, които не са регистрирани по Търговския закон - така тези доходи се облагат с данък от 10 %. Само че много често Националната Агенция по Приходите разглежда Forex Трейдърите като ЕТ (Еднолични търговци), при което облага дейността им с данък от 15 %. При по-големи доходи от валутна търговия това може да доведе до значителни разходи, глоби, главоболия и разправии. Логиката на НАП е че след като едно лице извършва по занятие валутни сделки, то е търговец и попада в изключението на член 13, алинея 5 от Закона за Деклариране на Доходите на Физически Лица.

Какво всъщност представлява една сделка по занятие? В Търговския Закон няма определена дефиниция за това. Най-общо това е нещо, с което човек си изкарва прехраната - не някакъв страничен доход, а основно занимание на даден член на обществото. Поради това и НАП облага сделките на тези физически лица като сделки на ЕТ - предполага се че има професионални трейдъри, които се изхранват от валутна търговия. Само че съществува една Наредба номер 38 от 25.07.2007 година, според която сделки по занятие са повече от три сделки с финансови инструменти с лица, които не са Инвестиционни Посредници. Това означава че ако извършвате валутна сделка с Инвестиционен Посредник, то вие всъщност не извършвате сделка по занятие и дължите Данък Общ Доход в размер не 15 %, а 10 %. Във всеки случай е силно препоръчително да потърсите данъчна консултация преди да декларирате доходите си!

Добре е Forex - брокерът, с който търгуваме, да е лицензиран като Инвестиционен Посредник. Тогава той е задължен да спазва изискванията на Директива 2004/39/ЕО за пазарите на финансови инструменти, която директива е приета у нас посредством закона за пазарите на финансови инструменти. Директивата налага на Инвестиционните Посредници спазването на определени правила и поведение с оглед максималната защита на клиентите си. Така например инвестиционният посредник е длъжен да прецени доколко клиентът му е финансово грамотен, да му разкрие всички рискове, свързани с търговията, да не влиза в конфликт на интереси, да разкрие на клиента всички такси, които той дължи, както и ред други неща. Така че ако решите да ставате Forex трейдър, вие имате абсолютен интерес да сключите договор с Форекс - брокер - лицензиран Инвестиционен Посредник. Освен всичко останало, по този начин вие се ползвате с пълната защита на Фонда за компенсиране на инвеститорите от съответната държава, в който всеки Инвестиционен Посредник е длъжен да прави вноски. Така че преди да сключите договор за търговия, поискайте да видите лиценза на посредника. Освен това при такова положение ще имате и възможност да подавате сигнали за нарушения в местния регулатор на финансовия пазар. Въпросният регулатор трудно може да влияе на дружества, които оперират в сивия сектор.

Дали можем да управляваме чужди пари чрез инвестиции във Forex търговия? Най-краткият отговор е не. За това е необходим лиценз за инвестиционен посредник и всеки, който извършва такава дейност без въпросния лиценз, подлежи на административно - наказателна отговорност. Под ударите на закона попада всеки, който срещу определена комисонна инвестира на Форекс пазара пари на свои приятели, роднини и клиенти.